0-7426-0200
sdg@skru.ac.th

กราฟข้อมูลบันทึกข้อตกลง MOU ทั้งหมด

สถิติข้อมูล MOU

เลือกปีงบประมาณ :
เลือกเป้าหมาย :
ค้นหาข้อมูล :
ลำดับ ข้อตกลง ปี หน่วยงาน วันที่ลงนาม วันที่ระยะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Plalform ในโครงการ Smart University 4.0@SKRU
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 17/02/2022 ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี
2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ ภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ loT ด้วย Waijung 2 Platform 
2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23/01/2019 30/05/2020 อาจารย์ ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง
3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ใน มรภ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 08/03/2022 นางวลัยพร พรหมเทพ
4 ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25/03/2020 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2564 คณะครุศาสตร์ 18/02/2021 อาจารย์วรรณี กองพิธี
6 ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 02/03/2020 30/09/2020 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
7 การประสานความร่วมมือการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา "การแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองสงขลา"
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25/02/2020 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
8 ความร่วมมือทางวิชาการ
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10/01/2019 09/01/2022 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
9 ความร่วมมือทางวิชาการ
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10/01/2019 09/01/2022 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
10 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 22/02/2006 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
11 การใช้สถานที่จัดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดสตูล
2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 24/05/2010 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
12 ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/03/2011 อาจารย์สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
13 ความร่วมมือทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 17/09/2012 17/03/2013 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
14 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 14/12/2012 13/12/2017 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
15 ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษาและการวิจัย 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/01/2013 01/01/2018 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
16 ความร่วมมือทางวิชาการ 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15/09/2014 14/09/2017
17 การพัฒนานักศึกษาและด้านกีฬา 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08/09/2015
18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ธรรมเนียม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 31/03/2021 นางวลัยพร พรหมเทพ
19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่าง สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/09/2021 01/09/2024 ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี
20 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2564 งานการศึกษาพิเศษ 10/09/2021 09/09/2024 นางสาวพิชามญชุ์ สายกิ้มซ้วน
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย)
2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา 04/08/2021 อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ฐิภูตา จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 04/10/2021 04/10/2026 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างร้านปาติโอพัทลุง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 04/10/2021 04/10/2026 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
24 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/10/2021 01/10/2026 ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ เทศบาลกำแพง
2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 24/12/2021 24/12/2026 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
26 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับวิทยาลัยเทคนิคสตูล
2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 24/12/2021 24/12/2025 อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
27 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับวิทยาลัยชุมชนสตูล
2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 24/12/2021 17/12/2025 อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
28 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับวิทยาลัยการอาชีพละงู
2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 24/12/2021 24/12/2025 อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
29 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ระหว่าง สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดสตูล สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สำนักปรมาณูเพื่อสันติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/04/2022 01/04/2027 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาและศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17/05/2022 17/05/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22/04/2022 22/04/2023 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดรำแดง
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22/04/2022 22/04/2026 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
33 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ สวนปลักหว้า
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22/04/2022 22/04/2023 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
34 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียน และความร่วมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ บริษัทไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/03/2022 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
35 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สป.อว. กับ มรภ.สงขลา
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/04/2022 27/04/2027 ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
36 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/06/2022 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
37 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มรภ.สุราษฎร์ธานี  มรภ.ภูเก็ต มรภ.สงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10/01/2022 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
38 บันทึกข้อตกลงความร่วมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนห้อเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กับ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/06/2022 20/06/2026 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
39 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 07/06/2022 06/06/2024 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
40 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21/07/2022 21/07/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
41 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21/07/2022 21/07/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
42 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 05/07/2022 05/07/2027 อาจารย์จิรภา คงเขียว
43 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 09/08/2022 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
44 บันทึกข้อตกลงแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชยน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based innovation for Community)
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/07/2022 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
45 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานโยบายและข้อริเริมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพิ่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 29/11/2021 29/11/2024 รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
46 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30/08/2022 30/08/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
47 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มรภ.สงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 02/08/2022 30/09/2023 อาจารย์จิรภา คงเขียว
48 ประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วม มรภ.สงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 14/09/2022 อาจารย์จิรภา คงเขียว
49 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กับ โรงเรียนบ้านนาทวี
2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30/09/2022 30/09/2026 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
50 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กับ โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน)
2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/10/2022 05/10/2026 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
51 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กับ โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์
2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/10/2022 05/10/2026 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
52 บันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565 - 2569
2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/08/2022 08/08/2026 อาจารย์ ดร.กันตภณ มะหาหมัด
53 บันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง MERITUS UNIVERSITY กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 คณะวิทยาการจัดการ 07/10/2022 06/10/2027 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
54 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC Center)
2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21/10/2022 21/10/2027 อาจารย์เสรี ชะนะ
55 โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25/05/2020 30/09/2020 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
56 ความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 30/09/2020 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
57 โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 29/01/2019 30/09/2019 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
58 ความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
2562 25/04/2019 26/03/2019
59 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 24/08/2020 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
60 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ ตาม mou ฉบับวันที่ 14 พ.ค.52
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 31/08/2020 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
61 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐตาม mou ฉบับวันที่ 9 ก.พ.50
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/09/2020 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
62 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ "VLEARN"
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 05/11/2020 04/11/2022 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
63 ร่วมกันจัดประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมครั้งที่ 20 หัวข้อ University Engagement กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/11/2020 09/11/2021 ผศ.ดร.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
64 ร่วมสนับสนุนบุคลากรการสอนและความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน  (8 ภาคี)
2563 1.คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18/11/2020 17/11/2025
65 การดำเนินโครงการยุวชนอาสา
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/12/2020 30/11/2022 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
66 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ระหว่าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2556 กองนโยบายและแผน 03/04/2013 นางสาวสมจิต โชติรัตน์
67 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนชั้นสูง" โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2564 กองนโยบายและแผน 07/04/2021 07/04/2022 นางสาวสมจิต โชติรัตน์
68 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 29/11/2021 29/11/2024 รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
69 บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 21/06/2022 21/06/2027 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
70 2562 22/04/2022
71 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ Langkawi Development Authority ประเทศมาเลเซีย (อังกฤษ)
2565 คณะวิทยาการจัดการ 16/12/2022 16/12/2027 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
72 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับประทรวงมหาดไทย
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 21/11/2022 21/11/2027 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
73 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION BETWEEN SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND HARUMI BRANDS SDN BHD, MALAYSIA
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10/11/2022 09/11/2026 ดร.มงคล เทพรัตน์
74 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข ระหว่างหน่วยงานองค์กรในจังหวัดสงขลา 47 แห่ง
2565 06/09/2022 05/09/2027 อาจารย์จิรภา คงเขียว
75 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างโครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2565 กองพัฒนานักศึกษา 19/10/2022 31/10/2025 อาจารย์จิรภา คงเขียว
76 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2565 21/07/2022 20/07/2027
77 บันทึกข้อตกลงแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/07/2022 08/07/2023 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
78 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/06/2021 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
79 บันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนบุสตานุดดีน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555 คณะวิทยาการจัดการ 25/02/2012
80 บันทึกความร่วมมือ เพื่อโครงการ"สรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย RD go Mampus" ระหว่าง กรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2555 คณะวิทยาการจัดการ 23/07/2012 ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
81 บันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2555 16/09/2012 15/09/2015 นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์
82 บันทึกความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่าง โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (จังหวัดสงขลา) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2555 20/12/2012 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
83 บันทึกความร่วมมือ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
2556 คณะวิทยาการจัดการ 17/09/2013 ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
84 การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 คณะวิทยาการจัดการ 05/12/2013 ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
85 ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2557 17/01/2014 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
86 ความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24/03/2014
87 แนวทางความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07/05/2014
88 แนวทางความมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/05/2014
89 ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2557 02/07/2014 01/07/2019 นายพินิจ ดำรงเลาหพัน
90 ความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 26/11/2014 25/11/2016 ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
91 โครงการวัดอุณหภูมิประชาชน
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 18/02/2015 รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์
92 การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต/นักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 คณะวิทยาการจัดการ 01/04/2015
93 การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต/นักศึกษา การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 คณะวิทยาการจัดการ 21/06/2016
94 ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
2559 คณะวิทยาการจัดการ 27/10/2016
95 ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
2559 คณะวิทยาการจัดการ 02/12/2016 30/12/2019
96 ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
2559 คณะวิทยาการจัดการ 22/12/2016
97 ความร่วมมือทางวิชาการ
2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02/02/2017
98 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอบรมและความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/03/2017 รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
99 ความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล
2560 คณะวิทยาการจัดการ 10/03/2017
100 แนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22/01/2018 ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
101 แนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/01/2018 ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
102 แนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/01/2018 ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
103 แนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26/01/2018 ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
104 ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 03/05/2018 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
105 ความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 22/08/2017 นายพิเชศฐ์ จันทวี
106 การจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air, On Line, และ On Ground เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 15/05/2018 นางนิตยา จิตรักษ์ธรรม
107 ความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 11/10/2018 10/10/2020 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
108 โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและกำลังในพื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีนและการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 18/12/2018 16/12/2021 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
109 ความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/12/2018 23/12/2021
110 ความร่วมมือทางการพัฒนาทางวิชาการ
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/12/2018 24/12/2021
111 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY SONGKHLA, THAILAND AND FOOYIN UNIVERSITY KAOHSIUNG, TAIWAN
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16/06/2017
112 บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่าง สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 15/01/2019 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
113 Memorandum of Understanding Between Songkhla Rajabhat University, Thailand And National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 23/06/2017 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
114 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/08/2018 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
115 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ Memorandum of Understanding ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 23/04/2019 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
116 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาท้องถิ่น วิชาการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16/08/2019 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
117 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital platfrom ในโครงการ Smart University 4.0 @SKRU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 02/09/2019 ผศ.ดร. ทัศนา ศิริโชติ
118 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ miniTCDC Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/11/2019 31/10/2022 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
119 บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีการทำ ระหว่าง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเค ดอท คอม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 09/12/2019 ดร.นราวดี บัวขวัญ
120 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 23/08/2018 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
121 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย บริการวิชาการและสหกิจศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏงขลา กับ สวนสัตว์สงขลา
2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/02/2023 20/02/2027 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
122 ข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ สมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์
2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10/02/2023 10/02/2028 ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง
123 MEMORADUM OF UNDERSTANDING FOR COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUACTION BETWEEN SONGLHLA RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND AND HARUMI BRANDS SDN BHD, MALAYSIA
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10/11/2022 10/11/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
124 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ  วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21/03/2023 21/03/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
125 มหาวิทยาลัยซาย ประเทศมาเลเซีย(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2566 ศิลปกรรม อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
126 บันทึกข้อตกลงความร่สมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนห้วยยอด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 30/08/2022 30/08/2025 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
127 โครงการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย University Teknology MARA
2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/08/2023 14/08/2027 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
128 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร 9 เดินตามพ่อ
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28/04/2023 28/04/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
129 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01/02/2023 31/01/2027 อาจารย์ ดร.กันตภณ มะหาหมัด
130 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01/02/2023 31/01/2027 อ.ดร.ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ
131 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ 
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01/02/2023 31/01/2027 ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล
132 บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 14/02/2023 14/06/2023 รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
133 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
134 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
135 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
136 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
137 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
138 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01/02/2023 31/01/2027 ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กูล
139 บันทึกการส่งมอบ - รับมอบ เรือยาวประเพณี จำนวน 2 ลำ
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01/11/2021 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
140 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ SENTRAL COLLEGE PENANG ประเทศมาเลเซีย (ไทย - อังกฤษ)
2566 คณะวิทยาการจัดการ 22/03/2023 21/03/2023 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
141 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2566 คณะวิทยาการจัดการ 19/01/2023 18/01/2028 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
142 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 21/11/2022 21/11/2027 อ.ดร.นราวดี บัวขวัญ
143 มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2566 ศิลปกรรม อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
144 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
2566 คณะวิทยาการจัดการ 02/05/2023 14/05/2029 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
145 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21/07/2022 21/07/2027 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
146 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
147 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
148 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
149 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
150 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
151 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
152 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
153 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/03/2023 13/03/2027 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
154 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/05/2023 02/05/2027 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
155 หน่วยงานทั้ง 6 สถาบัน
2565 ศิลปกรรม 22/04/2022 22/04/2029 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
156 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวัดท้ายยอกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/01/2023 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
157 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/01/2023 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
158 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพกระบวนการการทำงานในรูปภาคีเครือข่าย ระหว่าง 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบเกาะแต้ว ชุมชนต้นแบบทุ่งลาน ชุมชนต้นแบบท่าหิน จังหวัดสงขลา ชุมชนต้นแบบเขาชาว ชุมชชต้นแบบทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล และชุมชนต้นแบบตะโหมด ชุมชนต้นแบบโคกม่วง จังหวัดพัทลุง
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28/08/2022 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
159 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SONGKHLA RAJABHAT UIVERSITY , THAILAND AND CENTRAL SOUTH UNIVERSITY , THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30/08/2022 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
160 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITAS  MEGERI YOGYAKARTA, INDONESIA AND SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY , THAILAND
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28/06/2022 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
161 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ บริษัทกฤษฎิ์สมัย จำกัด
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18/05/2023 18/05/2028 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
162 บันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/08/2020 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
163 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18/11/2020 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
164 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/06/2022 นายสุรชัย ประกอบ
165 บันทึกข้อตกลง (ฉบับที่ 2) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย 
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
166

บันทึกข้อตกลง เรื่องแนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
167 บันทึกแนวทางข้อตกลง เรื่อง แนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
168 บันทึกข้อข้อตกลง เรื่องแนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
169 บันทึกข้อตกลง เรื่องแนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
170 บันทึกข้อตกลง เรื่องแนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
171 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการยกระดับสมถรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการสึกษา และกำลังแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีนและการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวสากล
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน)
และศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
172  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
                        BETWEEN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
                           AND
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSIT
2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
173

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

                        BETWEEN

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)

                           AND

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSIT

2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
174 บันทึกข้อตกลง
เรื่อง การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
175 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคูรภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
176 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
177 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและราชภัฏสงขลา
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
178 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
179 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาท้องถิ่น วิชาการและบริการวิชาการฃ
 
2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
180 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
181 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
182 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสุรชัย ประกอบ
183 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ 
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม 10/08/2023 09/08/2027 ผศ.อรสา แนมใส
184 บันทุกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือ การดำเนินงาน สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ (HATYAI ECONOMIC FORUM : HEF)
2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16/06/2023 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
185 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ บ่อปลาแสงฟ้า
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12/05/2023 12/05/2024 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
186 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ 
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10/08/2023 09/08/2027 อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ขำตรี
187 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ
2566 คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม 10/08/2023 09/08/2027 ผศ.อรสา แนมใส
188 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ ภาคีเครือข่ายเพื่อการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่-ลำปาง ไปยังพิษณุโลก)
2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08/08/2023 08/08/2026 อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
189 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2565 ศิลปกรรม 21/09/2022 21/09/2024 อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
190 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาครู สพฐ.  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (โครงการพัฒนาครูโดยใช้นวัติกรรมดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน ลงนามวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
2566 คณะครุศาสตร์ 09/08/2023 09/08/2023 ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
191 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจาก Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
2566 คณะครุศาสตร์ 09/06/2023 09/06/2023 ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
192 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/03/2023 12/03/2027 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
193 บันทึกข้อตกลงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ Memorandum of Agreement on the North-South University Network (NSU Net)
2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 13/01/2023 13/01/2026 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
194 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/08/2023 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
195 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับบริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28/02/2023 28/02/2026 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
196 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับร้านนิรวาณ คาเฟ่
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18/05/2023 18/05/2026 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
197 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด
2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22/05/2023 22/05/2026 อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
198 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ด้านศิลปะ
2566 ศิลปกรรม อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
199 MENORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN FACULTY OF LANGUAGES, ARTS AND CULTURE UNIVERSIT AS NEGERI YOGYKARTA, INDONESIA AND FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY THAILAND
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31/05/2023 อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
200 IMPLEMENTING ARRANGRMENT CULTURAL VISIT PROGRAM FACULTY OF LANGUAGES, ARTS, AND CULTURE UNIVERSIT AS NEGERI YOGYAKARTA INDONESIA AND SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY THAILAND
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31/05/2023 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
201 ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) 
2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 21/08/2023 20/08/2028 อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
202 บันทึกความเข้าใจ โครงการแพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก (WISE PLATFORM)
2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06/10/2023 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์