0-7426-0200
sdg@skru.ac.th

กิจกรรมต่างๆ

  • ทั้งหมด
  • 2565
  • 2566
เลือกปีงบประมาณ :
เลือกเป้าหมาย :
ค้นหาข้อมูล :
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ภาพ เป้าหมาย SDGs